fbpx

Gizlilik politikası

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

Bilgileri Alan Taraf (Aşağıda tanımlanmıştır.), üstlendiği İşlem (Aşağıda tanımlanmıştır.) karşılığında, Bilgileri Açıklayan Grubun (Aşağıda tanımlanmıştır.) sadece İşlem ile ilgili olarak kullanması amacıyla kendisine bazı gizli bilgileri sunacağını ve bunlara erişim imkânı sağlayacağını, Bilgileri Açıklayan Grup hakkında gizli bilgiler içeren bazı belgeleri sunacağını ve Bilgileri Açıklayan Grubun bazı Temsilcileri ile görüşme yapması için izin vereceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bilgileri Alan Tarafa bu bilgilerin sunulmasının bir ön şartı olarak, Bilgileri Alan Taraf, aşağıdakileri gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak taahhüt, beyan ve kabul eder:

 1. Bu Taahhütnamede,

 

“Bağlı Şirket”, Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Alan Tarafın doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği, kendisini kontrol eden veya aynı (müşterek) kontrole tabi bulunan bir kişiyi (veya bu Kişinin bir gerçek kişi olması halinde, tek başına ve/veya akrabaları ile birlikte bu Kişiyi) ya da hisselerinin % 50’si veya daha fazlası (duruma göre) Bilgileri Açıklayan Tarafa veya Bilgileri Alan Tarafa ait olan bir kişiyi veya kuruluşu ifade eder.

“Gizli Bilgiler”, bu bilgilerin İşleme ilişkin olarak, Bilgileri Alan Tarafın talebi üzerine ya da sair şekilde sunulmuş olması önem taşımaksızın, (i) İşleme ilişkin anlaşmalar ve diğer belgeler de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İşlemle bağlantılı bilgileri ve (ii) hangi formatta alındığı, öğrenildiği, erişim sağlandığı önemli olmaksızın Bilgileri Açıklayan Grubun işlerine, operasyonlarına veya beklentilerine ilişkin olarak Bilgileri Açıklayan Grup tarafından açıklanan, Bilgileri Alan Tarafça geliştirilen veya üçüncü kişilerden alınan her türlü bilgiyi (fikirler, formüller, kavramlar, know-how, teknikler, tasarımlar, şartnameler, diyagramlar, pazarlama planları, müşteri isimleri lisanslar, müşteri telefon numarası, müşteri e-mail adresleri, kullanım alışkanlıkları, markalar, patentler ve diğer ticari, finansal veya teknik bilgileri de içermek üzere) ya da halkın genel olarak ulaşamadığı veya halka yönelik olarak yayımlanmamış bulunan diğer bilgileri ifade etmektedir. Ancak gizli bilgiler, halka açık olan ya da Bilgileri Alan Tarafın veya Temsilcilerinin kusuru olmaksızın halka açık hale gelen bilgileri kapsamayacaktır.

“Kontrol”, (“Kontrol edilen” ve “aynı Kontrole tabi” terimlerinin bağlantılı anlamları da dâhil olmak üzere) bir Kişiye ilişkin olarak kullanıldığında, oy hakkı veren hisselerin veya menkul kıymetlerin mülkiyeti veya sözleşme yoluyla ya da sair şekilde söz konusu Kişinin yönetimini veya politikalarını yönlendirmek veya bunların yönlendirilmesini sağlamak yetkisine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını ifade eder.

“Bilgileri Açıklayan Taraf”, Ace Marketing Internet Reklamcılık Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’yi ifade eder.

“Bilgileri Açıklayan Grup”, Bağlı Şirketleri ile birlikte Ace Marketing Internet Reklamcılık Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’yi ifade eder.

“Kişi”, bir gerçek kişiyi, şirketi, ortaklığı, ortak girişimi, birliği, anonim şirketi, tröst şirketini, hükümeti ya da hükümet makamını veya kurumunu ifade eder.

“Bilgileri Alan Taraf”, Burak Berber’i ve onun ortaklarını ve Temsilcilerini ve bağlı olduğu yahut ona bağlı olan şirket ve kuruluşları ifade eder.

“Temsilciler”, duruma göre Bilgileri Açıklayan Grubun veya Bilgileri Alan Tarafın müdürlerini, çalışanlarını veya taşeronlarını, Bilgileri Açıklayan Grup veya Bilgileri Alan Taraf için sair şekilde çalışan bir kişiyi ya da Bilgileri Alan Tarafın ortaklarını ifade eder.

“İşlem”, Bilgileri Açıklayan Grubun temel performans göstergelerinin belirlenmesinde ve stratejik yönetim sürecinin yeniden değerlendirilmesinde Bilgileri Açıklayan Gruba destek ve danışmanlık hizmetleri vermesini ifade eder.

 1. Bilgileri Alan Taraf, bu Sözleşmenin tarihinden itibaren, İşlemin tamamlanıp tamamlanmamasına bakılmaksızın,

 

(a) Gizli Bilgileri gizli tutacak, üçüncü kişilere açıklamayacak ve münhasıran İşlemin değerlendirilmesi ve uygulanması haricinde herhangi bir amaç için kullanmayacaktır;

 

(b) Gizli Bilgilerin diğer kişilere değil sadece kendi Temsilcilerine ve Bağlı Şirketlerine sadece bilmeleri gerektiği kadar açıklanması amacıyla Gizli Bilgilerin açıklamasını sınırlandıracaktır;

 

(c) Temsilcilerini ve Bağlı Şirketlerini bu Taahhütname kapsamındaki gizlilik yükümlülüğü hakkında bilgilendirecek ve Gizli Bilgilerin açıklamasından veya kullanılmasından ya da söz konusu Temsilcilerin veya Bağlı Şirketlerin eylemleri ile ya da ihmalleri ile bu Taahhütnameyi ihlal etmelerinden sorumlu olacaktır;

 

(d) Temsilcilerinin , Bağlı Şirketlerinin ve Bilgileri Alan Tarafın kendi gizli bilgileri için gösterdikleri özenle en azından aynı seviyede özen göstermelerini şart koşacak ve sağlayacaktır;

 

(e) Herhangi bir şekilde Bilgilerin kötüye kullanıldığından veya açıklandığından haberdar olur olmaz Bilgileri Açıklayan Tarafa haber verecektir;

 

(f) İşlemin devam etmeyecek olması halinde ya da Bilgileri Açıklayan Tarafın talebi üzerine, kendisine yazılı olarak ya da elektronik formatta sunulmuş bulunan Gizli Bilgilerin tamamını (kopyaları ile birlikte) derhal Bilgileri Açıklayan Tarafa iade edecek, Bilgileri Alan Taraf veya onun Temsilcileri veya Bağlı Şirketleri tarafından hazırlanan ve bunların ellerinde veya kontrolleri altında bulunan tüm analizleri, memorandumları, belgeleri veya diğer notları imha edecek ve İşleme ilişkin Gizli Bilgileri elinde veya kontrolü altında bulunan ve bu bilgileri içeren tüm bilgisayarlardan, kelime işlemcilerden veya diğer cihazlardan silecektir

 

ve Temsilcilerinin ve Bağlı Şirketlerinin de yukarıda belirtilenleri yapmasını sağlayacaktır.

 1. Bilgileri Alan Tarafın, Temsilcilerinin ve Bağlı Şirketlerinin bu Taahhütnamenin 2. Maddesinde üstlendikleri ve bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlayan yükümlülükler, (duruma göre) İşlemin iptal edilmesine ve/veya tamamlanmasına dek ve daha sonra da yürürlükte kalacaklardır.

 

 1. Bir mahkeme kararı ya da bir idari veya düzenleyici makamın emri kapsamındaki bağlayıcı bir hukuki şart nedeni ile Bilgileri Alan Tarafın İşlemi ve/veya Gizli Bilgilerin herhangi bir kısmını açıklamasının gerekmesi halinde, Bilgileri Alan Taraf (a) herhangi bir açıklama yapmadan önce bu bağlayıcı karar veya emri derhal Bilgileri Açıklayan Tarafa bildirecek, (b) Bilgileri Açıklayan Tarafın söz konusu karara veya hukuki sürece itiraz etmek ya da bu kararın veya sürecin kapsamını daraltmak için uygun önleyici bir karar veya sair bir çare bulmasına imkân tanıyacak ve bu amaçla Bilgileri Açıklayan Tarafa danışacak ve (c) cevabi açıklamanın içeriğini ve zamanlamasını Bilgileri Açıklayan Tarafa danışacak ve içerik ve zamanlama ile ilgili olarak Bilgileri Açıklayan Tarafın onayını alacaktır. Böyle bir durumda dahi her hâlükârda , bu açıklama, Bilgileri Alan Tarafın açıklamaya zorunlu olduğu bilgilerle sınırlı olacaktır.

 

 

 1. Bilgileri Açıklayan Grubun ve/veya Temsilcilerinin Bilgileri Alan Tarafa sunduğu ya da Bilgileri Alan Tarafın eriştiği veya öğrendiği tüm Gizli Bilgilerin, Bilgileri Açıklayan Tarafa ve/veya Bilgileri Açıklayan Gruba ait olduğu ve ait olmaya devam edeceği ve bu Taahhütnamede yer alan hiçbir şeyin, herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak Bilgileri Alan Tarafa veya temsilcilerinden herhangi birine bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmayacağı açık olarak kabul edilmiş ve anlaşılmıştır.

 

 1. Bilgileri Alan Taraf, Bilgileri Açıklayan Tarafın, Bilgileri Açıklayan Grubun ya da onun adına hareket eden herhangi bir Kişinin, Bilgileri Alan Tarafın Gizli Bilgileri kullanması veya analiz etmesi nedeni ile Bilgileri Alan Tarafa veya başka herhangi bir Kişiye karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını anlamakta ve kabul etmektedir.

 

 1. Bilgileri Alan Taraf, Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun bu Taahhütname kapsamındaki bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmamasının veya kullanmakta gecikmesinin bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat etmesi şekilde yorumlanmayacağını ve hiçbir değişikliğin yazılı olmadıkça ve Bilgileri Açıklayan Taraf ve Bilgileri Alan Taraf adına gereğince yetkilendirilmiş bir kişi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacağını kabul etmektedir. Bilgileri Alan Tarafın bu Taahhütnamede üstlendiği yükümlülükler devamlıdır ve İşlemin iptalinden ve/veya tamamlanmasından sonra da aynen yürürlükte kalacaktır.

 

 1. Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun sahip olabileceği diğer haklara ve müeyyidelere halel getirmeksizin belirtilmektedir ki, Bilgileri Alan Taraf, bu Taahhütnamenin ihlaline ilişkin olarak tazminatın yeterli bir telafi olmayacağını ve Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun Taahhütnamenin ihlali ihtimaline veya fiilen ihlaline karşı ihtiyati tedbir, aynen ifa veya sair parasal olmayan tedbir yoluna başvurma hakkını da haiz olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu Taahhütnamede yer alan hiçbir şey, Bilgileri Açıklayan Tarafın ve/veya Bilgileri Açıklayan Grubun böyle bir ihlal veya ihlal tehdidi ile ilgili olarak aynen ifa , parasal zararların tazmini vs gibi hukukun veya hakkaniyetin kendisine sağladığı diğer müeyyidelere başvurmasını engelleyecek ya da daraltacak şekilde yorumlanamaz. Bilgileri Alan Taraf, bu Taahhütnamenin ihlali ya da ihlal tehdidi halinde, Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun ilk talebi üzerine Bilgileri Açıklayan Tarafın ve/veya Bilgileri Açıklayan Grubun zararlarının tamamını ödemeyi, ihlali durdurmayı ve ihlalin sonuçlarını gidermeyi gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Bilgileri Açıklayan Taraf, Bilgileri Alan Tarafa veya Temsilcilerinden birine Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun ilgili işyerlerini Bilgileri Açıklayan Tarafın kabul ettiği zamanda ve yerde ziyaret etme izni verdiği takdirde, Bilgileri Alan Taraf, Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun ve çalışanlarının zarar görmelerinden, Bilgileri Açıklayan Tarafın veya Bilgileri Açıklayan Grubun mallarının zarar görmesi, veya tahrip olmasından doğan maliyetler ve masraflar da dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu ziyaretten doğan veya bu ziyarete ilişkin olan her türlü tazminat talebini üstlenecek ve bu tür talep ve yükümlülüklerden Bilgileri Açıklayan Tarafı ve Bilgileri Açıklayan Grubu arî tutacak ve onların bu tür talep ve yükümlülüklerden zarar görmemelerini sağlayacaktır.

 

 1. Bilgileri Alan Taraf, bu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerin tamamını gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak üstlendiğini anlamakta ve kabul etmektedir.

 

 1. Bu Taahhütname Türk kanunlarına tabidir ve Türk kanunları uyarınca yorumlanacaktır. Bu Taahhütnameden doğan veya bu Taahhütnameye ilişkin olan her fikir ayrılığı, talep veya uyuşmazlık ya da bu Taahhütnamenin ihlali, feshi veya geçersizliği halinde görevli ve yetkili mahkemeler, İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

 

 1. Bu Taahhütname ve Bilgileri Alan Tarafın bu Taahhütname kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili tüm bildirimler, ihbarlar, talepler ve diğer muhaberat ancak yazılı olduğu ve aşağıdaki adrese elden teslim edildiği, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile gönderildiği ya da alındı teyitli faks mesajı ile (her zaman aslının da akabinde derhal iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmesi kaydıyla) gönderildiği takdirde usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır:

 

Bilgileri Alan Tarafa gönderildiği takdirde:

Burak Berber’in dikkatine

Faks No.: ………………………………

Adres: ………………………………

Bilgileri Açıklayan Tarafa gönderildiği takdirde

AceMweb’in dikkatine

Faks No.: ………………………………

Adres: ………………………………

Kopyası: ………………………………

YUKARIDAKİ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, Bilgileri Alan Tarafın usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi bu Taahhütnameyi [●] tarihinde imzalamıştır.

…………………………………………..

İmza:

İsim:

Unvan:

Teslim alınmıştır.

Ace Marketing Internet Reklamcılık Pazarlama Tic. Ltd. Şti

İmza: İmza:

İsim: İsim:

Unvan: Unvan: